X
GO
UTVIKLING OG BRUK AV UTMARKSRESSURSER

Gruppen fokuserer på (1) hvordan vi kan ta i bruk utmarksressurser på en ny måte slik at vi kan fullt ut dra nytte av ulike verdikjeder på en bærekraftig måte; som f.eks. tømmer og fiber, husdyr (utmarksbeite), vilt og besøksnæringer; og (2) hvordan en intensivert produksjon av biomasse til en økende satsing på bioøkonomi kan gjøres samtidig som man ivaretar en økologisk og samfunnsmessig bærekraft. Økt produksjon av biomasse samtidig som man opprettholder det biologiske mangfoldet og dermed funksjonelle økosystemer er sentralt i gruppens tanker.