X
GO
EU-nettverk Innlandet (EU-Inn) skal bidra til å øke Innlandets deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020
EU-Inn vil ta rollen som inspirator, pådriver og fasilitator, og vil bidra til å koble sammen aktører med og uten i mentorordninger som også skal sikre kvaliteten på søknader.
Innsatsgruppene har ansvar for å overvåke mulighetsrommet for søknader innen sine fag- og interesseområder.

 

 Innsatsgruppe Bioteknologi / reproduksjon.

 v/Bioteknologimiljøet på Høgskolen i Innlandet – Hamar, og Hedmark kunnskapspark med Arena Heidner.

 Innsatsgruppe Trebyggeri og bruk av tre i bygg / urbant trebyggeri

 v/NTNU i Gjøvik i samarbeid med Tretorget og det industrielle miljøet som har arbeidet med å etablere et nytt  arenaprosjekt innenfor tre.

Innsatsgruppe Naturbasert reiseliv, opplevelser og tradisjons- og kulturprodukter

v/ Senter for reiselivsforskning
Gruppen vil utvikle kontakt med viktige aktører i reiselivet, som lokalmatprodusentenes organisasjoner, museer mm.

Innsatsgruppe Utvikling og bruk av utmarksressurser; utmarksnæringer som vekstimpuls

v/Høgskolen i Innlandet - Evenstad.

Innsatsgruppene har ansvar for å overvåke mulighetsrommet for søknader innen sine fag- og interesseområder. De vil initiere, fasilitere og bruke mentorer til å utvikle Horisont2020- søknader. Innsatsgruppene vil være aktive i å benytte tilgjengelige nettverk og å utvikle nye.

Samarbeidspartnere i EU-nettverk Innlandet: Se mer om partnerne i nettverket under fanen "partnere"

 

Organisering av EU-nettverk Innlandet

Organisering av EU-nettverk Innlandet

I denne strukturen er innsatsgruppene de mestsentrale, og man har valgt å starte med fire operative  innsatsgrupper innenfor følgende prioriterte temaområder:

Hva er Innlandet?

Hedmark og Oppland Fylker utgjør Innlandet, som har 380.000 innbyggere fordelt på 48 kommuner, tre høgskoler, fem forskningsinstitutt, 12.000 industriarbeidsplasser, tre forskningsintensive klynger med støtte fra klyngeprogrammet og en SFI.

Samlet utgjør Innlandets forskningsmiljøer en tverrfaglig bredde i spennet fra teknologi, helse, innovasjonsfag, samfunnsfag, humaniora og kreative fag.

Innlandet har tyngdepunkt i grønne næringer, i energiproduserende industri, vareproduserende industri og tjenesteytendenæringer. Offentlig forvaltning og tjenesteyting er viktige for sysselsettingen i Innlandet.

Flere utlysninger i H2020 legger vekt på at offentlig sektor deltar som aktør og søker.
I EU- Inn er både fylkeskommunene og kommunene, representert ved Kommunenes Sentralforbund (KS Hedmark og Oppland), sentrale.

 

Tiltak:

 For å nå målene skal EU-Inn blant annet gjennomføre følgende aktiviteter:

  • arrangere workshops for spesifikke utlysninger og miljø, med gjennomgang av retningslinjer og støtteapparat, og tips til søknadsskriving
  • skape møteplasser mellom miljøer med  og uten erfaring uten erfaring med Horisont 2020 for å sikre kompetanseoverføring og –utvikling
  • arbeide direkte med miljøer som responderer på en utlysning, bidra med ideer, søknadsstrategier, kartlegging av aktuelle partnere og konsortie-bygging
  • benytte Forskningsrådets kontaktpersoner og Brussel-kontor, Osloregionens Europakontor (ORE)        
  • samarbeide med ulike aktører for utvikling av allianser og læring og deling av "good practice"

Nettverkets sammensetning gjør det enklere å koble gode miljøer sammen på tvers av sektorene. Utveksling av nettverk mellom aktørene vil også føre til at nye nasjonale og internasjonal nettverk kan oppstå. Slike allianser er viktigere i etableringen av konsortier i Horisont 2020 enn tidligere.

Norge har nå 17 EU-nettverk som skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont2020. Dette skal skje gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av «good practice» og utvikling av allianser.  

Mer info kommer